İcra Hukuku

  • Kambiyo takipleri (bono, çek vs. senetlerin icraya konulması),
  • İcra Müdürlükleri nezdinde ilamlı yada ilamsız takip,
  • İhtiyati haciz, ihtiyati hacze itiraz davaları,
  • İpoteğin paraya çevrilmesi
  • Kiralananın İcra İflas Kanununa göre tahliyesi,
  • Çocuk teslimi ve çocukla şahsi münasebet tesisi takipleri,
  • Menkul teslimine dair ilamların icrası,
  • İcra tekiplerine karşı, imzaya ve borca itiraz davaları,
  • Menfi tespit ve istirdat davaları,
  • İstihkak davaları.